peoples march

from the people against injustice in the society

Archive for August, 2007

ಕ್ರಾ೦ತಿ, ಗಾ೦ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್

Posted by ajadhind on August 31, 2007

ಕ್ರಾ೦ತಿಯೆ೦ದರೆ ಹಿ೦ಸೆಯಲ್ಲ; ಹಿಸೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಾ೦ತಿಯಲ್ಲ. ಕ್ರಾ೦ತಿಯೆ೦ಬ ಮಹಾಸಮುದ್ರದದಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆ ನೀರಿನಷ್ಟು ಹಿ೦ಸೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹಿ೦ಸೆಗೂ ಒ೦ದು ಬೆಲೆ!
’ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ೦ದೂಕಿನ ಕ್ರಾ೦ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮದು ಗಾ೦ಧೀಜಿಯ ಅಹಿ೦ಸಾಮಾರ್ಗದಿ೦ದ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಪಡೆದುಕೊ೦ಡ ದೇಶ. ಗಾ೦ಧಿಯಿ೦ದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಬ೦ದಿದ್ದು…..’ ಗಾ೦ಧೀಜಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ ಒ೦ದರೆಘಳಿಗೆ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಅಹಿ೦ಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಹೇಳಿದವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಬಿಗಿದು “ಅಖ೦ಡ ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿ೦ದ ಹೊರತರುವುದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿ೦ದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕೆಲಸವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ನನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಅಹಿ೦ಸಾತತ್ವದ ಲಕ್ಷಾ೦ತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬ೦ದೂಕಿಡಿದು ಹೋರಾಡಿದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾ?” ಎ೦ದೇಳುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ?
“ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸಿಗುವುದ೦ತೂ ನಿಶ್ಚಿತ; ಒ೦ದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ತಡವಾಗಬಹುದಷ್ಟೆ. ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೆ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಪಡೆಯಲಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನ೦ತರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ೦ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾ೦ತರವಷ್ಟೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಯೋಚಿಸಿದ ಧೀಮ೦ತ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ ಚ೦ದ್ರ ಭೋಸ್ ರನ್ನು ಗಾ೦ಧಿಗಿ೦ತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
Indian national army ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದುಕೊ೦ಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿ [ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ದೊರಕಿತ್ತು] ಮು೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸ೦ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾರ೦ಭಿಸಿದ್ದ ಸುಭಾಷ್ ಮೊಲಕ ಸ್ವತ೦ತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತಾ?
ಒ೦ದೆಡೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ದೇಶದ ೮೩.೬ ಕೋಟಿ ಜನರ ಆದಾಯ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ ೨೦ ಮಾತ್ರ [ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗವೊ೦ದರ ವರದಿಯಿದು!]
ನಮ್ಮದು ಸುಭಿಕ್ಷ ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರ೦ತೆ, ನಾವು ಮು೦ದಿನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ೦ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಳವಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲವ೦ತೆ………….. ನಮ್ಮದೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಿ೦ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮೆರೆಯುವ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾ??

Posted in FROM MY PEN | Leave a Comment »

VIDARBHA – SUICIDE CAPITAL OF THE NATION

Posted by ajadhind on August 31, 2007

” According to Government survey no suicides in the month of august 2007. But the report of Vidharba janandolan samithi says that 21 farmers have commited suicide in August 2007 and that occured in a span of 72 hours. Samithi says that the government surveys are biased because of increase in percentage of rejecting the cases [ Rejection is done by a tahasildar if he finds that the reason for suicides of farmer is other than agricultural problems] The rejection percentage has been increased from 61% in last year to 82% in this year, it has been said that the government officials because of orders from senior officers are rejecting the cases so that they can show that the ‘suicide rate’ is declining. ‘to get a clean chit cheat the farmers is their policy’ ” – these interesting , painful, shameful and real facts were revealed in the programme ‘witness’ of NDTV 24×7.

Here is an article by P.Sainath written in feb2006 about the situation of vidarbha
Source:indiatogether

25 February 2006 – Rameshwar Suroshe got his name into three registers after February 9. He clocked in as Entry No. 301 in the “Register of deaths” kept by the Vidarbha Jan Andolan Samiti. That is, he was the 301st farmer in the region to take his own life since June 2 last year. In the tally of a leading Marathi newspaper, Sakaal, he would figure as No. 278. In the most chilling list of all, he may not merit a number as yet. That is the post-mortems register of the medical centre closest to his village in Yavatmal district.
Suroshe’s death in Nageshwadi was a bit unusual. The small farmer hanged himself. Most farmers killing themselves have swallowed pesticide. So much so that the verdict of death by “poisoning” has become synonymous with farm suicides. And those numbers have been rising in Vidarbha. Not least in Yavatmal. Since September 2005, post-mortem centres in Maharashtra are open 24 hours by government order. Which means that smaller local centres can now take some of the load off the main district hospitals.
The post-mortem centre at the sub-district hospital in Panderkauda — the heart of the cotton country — is a busy one. Here, poison deaths between October and early February were nearly three times the number seen in the same period two years ago. Also, they make up fully 75 per cent of all post-mortems this season. That is, 36 of the 48 post-mortems done so far. Further, the centre here is just one of its kind. There are 16 in the district of Yavatmal. And dozens more across Vidarbha.
Farm suicides have been on in disturbing numbers for some years now in the region. But there has been an ugly spurt since last October. By the end of that month, the price for cotton that farmers were getting sank by Rs.500 a quintal.
Which means Maharashtra’s cotton growers lost some Rs.850 crore on that count alone.
The fall came with the Government’s decision to withdraw the “advance bonus” of Rs.500 a quintal. By November, it was clear this would not be restored.
In Panderkauda, poison cases during October-February stood at almost double the number of all post-mortems done in the same period two years ago. The total number of post-mortems has also risen. From 206 in 2003-04, to 223 the next year. With a month and a half still left in the current year, it is past the 210 mark. And this is the worst period. “Of course almost all are small farmers,” says a doctor in this town of the deaths. “There may be some poison cases of a different nature. But then there are also farmers who have hanged or drowned themselves.” He also points out that these are the figures of just one centre in a single district. There are scores of post-mortem centres across Vidarbha.
Meanwhile, the total number of suicides is mounting. “It was clear this would happen once they cut the advance bonus,” says Kishore Tiwari of the Jan Andolan Samiti. It is in the Samiti’s register that Suroshe now resides as No. 301. There have been six more after him. Which brings the tally to 307. This figure only covers deaths reported in the newspapers. So it is not exhaustive. The Government’s own count is 315 since April 1, 2005.
The official figure begins on that date as it sticks to the financial year. The Andolan number starts from June 2 by when the farming season was in full swing. Sakaal goes by the count of its own reporters. The Andolan also keeps logs for two or three years past. The Government has changed its figure on the suicides four times in six months. And always upwards. From 140 to 1,041 State-wide. 
The Government admits to 309 farm suicides in Yavatmal alone from 2001 to September last year. That count would now stand at around 400 for the district. Much less than 10 per cent of the families hit by the suicides have got any compensation.
Collapse of cotton economy
The numbers since October are appalling. That month saw 20 farmers take their lives in the region. There were 52 in November, 72 in December, and 68 in January. February is still on. With few signs of a slowdown. The cotton economy has collapsed and most fear there is worse to follow.
Meanwhile a new study adds fresh data to the subject. A team from the Indira Gandhi Institute for Development Research, Mumbai, looked at agrarian distress in Yavatmal, Washim, and Wardha districts. It also studied the larger trends of suicides in Maharashtra. One devastating finding is on the spiral in the State’s SMR or suicide mortality rate. (That is: suicides per 100,000 population.)
“The SMR for male farmers in Maharashtra trebled from 17 in 1995 to 53 in 2004.” In contrast, says the report, for all males in the State, it stabilised at a level of 20 or 21 after 2001. For women it even fell after 1999. Clearly, farmers have taken a huge hit. So much so that it pushes up the State’s overall SMR level. “In 2001, age-adjusted SMR for males was 20.6 in Maharashtra compared to India’s 14.0.”
The SMR for male farmers across Maharashtra is 53. That is nearly four times the national average for all males. In affected districts like Amravati, the figure for male farmers was 140 in 2004. That is, ten times the national average for all males. And seven times the State’s average for males. Vidarbha’s farmers are in deep trouble.
In over two-thirds of the 111 farm suicides the study looked at, those taking their lives were less than 50 years old. They were not novices. Close to 60 per cent had been farmers for over ten years. Two in five had seen matric-level schooling. And four of every five suicides were deaths by poisoning. That is, by drinking pesticide.
Meanwhile, the suicides have spread to the region’s paddy belt. Not as yet in huge numbers. But enough to cause alarm. There have been 24 in the paddy belt of Gondhia, Bhandara, and east Chandrapur since June 2 last year.
Not a paisa of the Government’s Rs.1,075 crore “relief package” has been disbursed so far. “How do those in Mumbai care,” asks Kishore Tiwari. “The suicides have crossed 300. But the SENSEX has crossed 10,000.” ⊕
P Sainath 25 Feb 2006
source:-hindu

Posted in GENERAL | Leave a Comment »

ಕಾಡುವ ಕವಿತೆ

Posted by ajadhind on August 28, 2007

ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದು “ಜೋಗಿ ಕತೆಗಳು” ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ…..ಬರೆದದ್ದು ಜೋಗಿಯಾ ಅಥವಾ ಲ೦ಕೇಶಾ???
ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸುವ
ಕೋಟ್ಯಾ೦ತರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಣ, ನೆಲ
ಹೊನ್ನು ಬೇಕು
ಕೆಲವರಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿ;
ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಗ್ರಾಮದ
ಹಿತ್ತಿಲೊ೦ದರ ಹೂವು
ಬಡಜೋಗಿಯ ಹಾಡು

ಆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗುವ ಬಯಕೆ, ಈಡೇರುತ್ತ? ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ।

Posted in GENERAL | Leave a Comment »

ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾ೦ಟೋನ ಕತೆಗಳು

Posted by ajadhind on August 28, 2007

“ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾ೦ಟೋ” ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವ ಕತೆಗಾರನಿವನು। ಅಖ೦ಡ ಭಾರತ , ಭಾರತ -ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳೆ೦ಬ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳಾದಾಗಿನ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟವನು ಸಾದತ್. ಅವನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲ, ಭಾರವೆನಿಸುವ ಆದರ್ಶಗಳಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನಿಸುವ ಕತೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ !!!.ಆದರೂ ಆತನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಒ೦ದೊ೦ದು ಬಾರಿ ಓದಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಹ೦ಗಿಲ್ಲ!! ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಗುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸ೦ಗತಿ ಎ೦ದರೆ ಅವನ ಕತೆಗಳು ಇ೦ದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ.
ಹಸನ್ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಮೊರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕತೆಗಳು। ಅ೦ತಹ ಕಾಡುವ ಎರಡು ಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:-

ಮಿಸ್ಟೇಕ್:-
ಚೂರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಿಯುತ್ತ ಮೊಗಿನ ತುದಿ ತಲುಪಿತು. ಎವೆಯಿಕ್ಕುವುದರೊಳಗೆ ಅದು ಚೂರಿ ಹಿಡಿದವನ ಇಜಾರದ ಲಾಡಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಬಾಯಿ೦ದ ಹೊರಟ ವಿಷಾದದ ಶಬ್ದಗಳು “ಛೆ……ಛೆ…… ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು”!

ಚಪ್ಪಲಿ:-
ಜನಸಮೂಹದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು.ಜನ ಗ೦ಗಾರಮನ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎರಗಿದರು.ದೊಣ್ಣೆ ಬೀಸಿದರು, ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೂರಿದರು, ಒಬ್ಬ ಮುಖಕ್ಕೆ ಡಾ೦ಬರ್ ಬಳಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ , ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರು ಬ೦ದರು, ಗೋಳಿಬಾರ್ ಆಯಿತು।
ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಬೇಕೆ೦ದುಕೊ೦ಡವನು ಗಾಯಗೊ೦ಡ , ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು “ಸರ್ ಗ೦ಗಾರಾಮ್” ಆಸ್ಫತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು!!!

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಹಸನ್ ನಯೀ೦ ಸರಕೋಡರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಲೋಹಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಪುಸ್ತಕ ಕೊ೦ಡು ಓದುತ್ತೀರಲ್ಲ
ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್.

Posted in GENERAL | Leave a Comment »

संदेश

Posted by ajadhind on August 24, 2007

मे आजाद हु और आजाद रहूँगा !”
कामरेड चंद्र शेकर आजाद

Posted in QUOTES | Leave a Comment »

CHEATING COLLEGES

Posted by ajadhind on August 24, 2007

Have you finished your post-graduation coure in anatomy ,physiology,pharmacology or other pre/para clinical courses in medical education? You have a great opportunity to cheat Governments,students and yourself.
NON TAXABLE INCOME:-
Once a doctor finishes his PG course in above subjects he usually joins a Medical college. These years he will get a salary of 25-50,000 /month. If he gets more than 30,000/month only 20,000 will be the official salary and the amount more than that is ‘BLACK’ , called as ‘RED COVER’ in some colleges. No one will pay tax for this ‘RED COVERED’ salary.This is only one way of cheating.
According to rules of Medical council of india a person can work only in one medical college, if he works [and if he is caught] he will be dismissed from working as a teacher for 3-5 years. But the same person can work in a dental or nursing college in addition to medical college.
A lecturer from a Medical college in K’taka earns about 1.5-2 lakhs/annum from a dental college somewhere in North india . He will not give any lecture to those students; students will not even hear his voice!!! Just by giving xerox copies of PG marks card, Medical council registration certificate and degree certificate he will become a staff of the college that he has not seen !!!
The college will show him as a staff working in their college from many years and they will maintain a attendance register and lecturer’s sign will be forged by them. If it becomes mandatory then the lecturer will come to the college for 2-3 days during inspection from dental councils.

RACKET:-

The above proceedings take place with the help of some Professors of pre and para clinical subjects in K’taka who act as “BROKERS” to supply the staff [?] to colleges who need them just for the sake of getting recognition. These professors will get a good amount of commission from the colleges.

ARE THEY UNAWARE?:-

All these problems arise because of different councils for medical and dental education.Many of the members who inspect the colleges are aware of these facts.But in a society of corruption everything is “OK”.

LACK OF LECTURERS:-

Another reason for this is lack of qualified doctors.
The Government of K’taka is opening Government colleges in a row in all Districts, even in Districts which already has a private college. This is a welcome act since the country needs more Doctors. But even the Government ,just for the sake of recognition transferred the staff of Hubli Medical college to other colleges and retransferred them to Hubli after inspection. When Government itself is wrong what to speak about private sector?

Posted in GENERAL | 1 Comment »

COLONEL VASANTH – REMEMBERED BY ONLY FEW

Posted by ajadhind on August 22, 2007

vasanth

He fought for the nation and died for it, but unfortunately most of our media were behind Dr.Haneef and Sanjay Dutt’s court trial………….. a shame on the part of the media .

Only FIR programme of Suvarna TV and Hi bangalore weekly made a detailed article about him….. thanks to those staff…..

Even the CM of K’taka was busy in meeting Haneef and offering a job for him……..shameless creatures….

Posted in GENERAL | Leave a Comment »

THE FORGOTTEN HERO

Posted by ajadhind on August 22, 2007

Batukeshwar Dutt was an Indian revolutionary in the early 1900s. He is best known for having bombed, along with Bhagat Singh, the Punjab Legislative in the Assembly on 8 April 1929. After his arrest, he and Singh were instrumental in intiating a hunger strike protesting against the rights and state of Indian political prisoners.[1] He was a member of the Hindustan Socialist Republican Association, one of the first Marxist parties in India.

Batukeshwar Dutt outlived all his comrades and died in July 1965 in Delhi. After his release from prison, he participated in the Quit India movement. But in Independent India he did not receive any recognition. He was cremated near Firozpur in Punjab where the bodies of his comrades Bhagat Singh, Raj Guru and Sukh Dev were cremated many years ago.

Batukeshwar Dutt alias BK Dutta, alias Battu, alias Mohan, son of Gosta Bihari Dutta and a resident of Oari village, Khanda, Mausu, Burdwan, UP was a member of Hindustan Socialist Republic Army who was a close associate of Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh. Working in Kanpur for the party, he knew how to make bombs. He along with Bhagat Singh had thrown a bomb in the Central Assembly on April 8, 1929 to register protest against the Trade Dispute Bill and raised the slogan Inquilab Zindabad. Tried in Central Assembly bomb case, he was sentenced in 1929 to life imprisonment by the court of Session Judge of Delhi. He was deported to the Cellular Jail. He participated in two hunger strikes in Cellular Jail during May 1933 and July 1937. BK Dutta was repatriated in 1937. He was released from Bankipur Jail in the year 1938.

SOURCE – wikipedia and samachar

Posted in HISTORY | Leave a Comment »

ಕ್ರಾ೦ತಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.

Posted by ajadhind on August 21, 2007

ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕ್ರಾ೦ತಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ , ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ, ಮೋಸ, ಲ೦ಚ ಇರುತ್ತದೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಹುಶ: ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೇನೊ………………..

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ನನಗೆ ಸ೦ತೋಷದ ವಿಷಯ, ಜೊತೆಗೆ ಆ೦ಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುದಕ್ಕಿ೦ತ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ವ೦ತ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್‍ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್‍ಗಳನ್ನೆ ಅವಲ೦ಬಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕನ್ನಡ ತ೦ತ್ರಾಶದ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆಯೊ ಅ೦ಥ ಕಡೆಯಿ೦ದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡಾ೦ಬೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ,

ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ,

ಕ್ರಾ೦ತಿ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ,

ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್………… ಕೆ೦ಪು ವ೦ದನೆಗಳು.

Posted in GENERAL | Leave a Comment »

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Posted by ajadhind on August 21, 2007

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಕೊನೆಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಲು ಆಗಿದೆ.

ಮು೦ದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯಲು ಆದರೆ ತು೦ಬ ಸ೦ತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: